Глухар

Заплахи и лимитиращи фактори

Заплахи и лимитиращи фактори
Интензивни горскостопански дейности през размножителния период
Интензивното ползване на иглолистните гори в последните десетилетия е сред най-големите опасности за вида и се отразява изключително неблагоприятно върху глухарите. Гората е твърде оживена през по-голяма част от годината. Върху цялата площ на гората се събира суха маса и се водят редовни сечи. Изключително неблагоприятно въздействие върху прираста имат горскостопански (сеч, маркиране и залесяване) дейности в токовищата и около тях между март и юли.

Бракониерство
Бракониерството е два вида - по време на токуване и по време на лов на други видове. Незаконен лов по време на токуване се практикува най-често от хижари, горски работници и служители, служители на гранична полиция и местни жители. Интерес към лова на глухари и в миналото и сега проявяват предимно заможни и власт имащи ловци, които са водени от местни жители (най-често без необходимите разрешителни). Бракониерството по време на лов се изразява в убийство на птиците (дори женски) по време на лов на диви свине и др. хищници.
 
Неподходяща възраст на гората - твърде гъстите и млади гори (под 60-80 г. възраст) не са подходящи за глухаря, особено през гнездовия период.
 
Ваканционни селища, рекреационни зони и ски курорти на ваканционни селища, рекреационни зони и ски курорти - масовото изсичане на вековни смърчови дървета, разчистването на широки ивици за писти, лифтове и влекове, строителството на други спортни съоръжение и почивни станции е довело до рязко намаляване на някои ценни в стопанско отношение видове птици.

Промяна и фрагментиране на местообитанията - всяко намаляване на размера на подходящите местообитания или влошаване на качеството им (според изискванията на вида) увеличава риска от изчезване на находища.

Събиране на гъби, горски плодове и др. горски продукти - освен честото безпокоене, събирането на горски плодове води до обедняване на хранителната база

Пътна мрежа и често използвани туристически маршрути - развиването на инфраструктурата прави местообитанията по-лесно достъпни и съответно прави лова (вкл. и бракониерството) на глухари и други видове по-лесен;

Загражденията за развъждане на дивеч, предпазване на горски култури, лифтове и влекове - могат да доведат до висока смъртност, включващи и полово зрели индивиди, дължащи се на сблъсъци с оградата. У нас са установени случаи на гибел на глухари от сблъсъци със ски лифтове и влекове.

Липса на единно управление върху цялата площ на токовищата, съобразено с изискванията на вида към местообитанието - в тази връзка е необходимо предприемане и залагане в горско-стопанските планове на мерки, за ефективно определяне и цифровизиране на границите на ключовите за вида места и осигуряване на единно, целенасочено управление върху цялата площ на тези места, с оглед изискванията на вида.

Тази подстраница е изработена в рамките на проект: № 5103020-39-682 „Планове за действие за глухар, трипръст и белогръб кълвачи”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“