Новини

Заседание на Управителния съвет на БФБ #10

24.03.2006 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

на Заседание на Управителния съвет #10

София, 13 април 2006

11.00 ч.Дневен ред

1. Приемане на протокол от Заседание #9 / 12.05.2005

2. Приемане на Финансовия отчет на БФБ за 2005 (одитиран) и Годишния отчет за 2005
3. Приемане на Годишния план и бюджет на БФБ за 2006
4. Дискусия по Проектно портфолио на БФБ за 2006
5. Приемане на нови членове на УС
Разни

Определяне на дата за следващо заседание на УС, дневен ред и председател