Защитени територии и НАТУРА 2000

България е една от най-богатите на биоразнообразие страни в Европа. Въпреки това голяма част от защитените зони по Натура 2000 все още не са обявени, а останалите - остават защитени единствено "на хартия" без разработени планове за управление и създадени органи за тяхното управление.
Защитените територии в България, които са едва 5 % от територията на страната, също са непрекъснато заплашени от застрояване и унищожение. За да запазим биоразнообразието у нас ние развиваме системата от защитени територии като:
  • създаваме консултативни съвети за управление на защитени територии с участието на обществеността 
  • подготвяме документация за обявяване на нови защитени територии 
  • участваме в процеса на подобряване на законодателството 
  • подпомагаме изграждането на капацитет на отговорните институции и организации

Нашите постижения

Самостоятелно и в партньорство с други природозащитни НПО разработихме 11 плана за действие за видове от списъка на застрашените животни на Световния съюз за защита на природата (IUCN), както и 12 Плана за управление на различни категории защитени територии, 6 от които вече са приети и се прилагат.

БФБ подготви документация за обявяване на 3 Природни парка, 11 защитени територии, и 3 нови Рамсарски места. 

Като част от Коалиция "За да остане природа в България" участваме в кампании по спасяването на Природен парк Странджа, срещу незаконното застрояване на Национален парк Пирин, Национален парк Рила, Природен парк Витоша, Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци и др. Ние следим промените в природозащитното законодателство и алармираме медиите и обществото, ако те застрашават биоразнообразието.

Инициираме ежегодни кампании за популяризиране биоразнообразието в България под надслов "Година на...", издаваме и разпространяваме информационни материали: книги, брошури, дискове, пътеводители. Следим обществените нагласи към биоразнообразието чрез провеждане на социологически проучвания. Организираме и лекционен курс по "Опазване на биоразнообразието" в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". 

Дейностите ни по защитата на природата се концентрират в няколко ключови региона – Пирин, Добруджа, Ропотамо, Централен Балкан, Бургаски влажни зони, Странджа, Източни Родопи, Осогово и Беласица