Застрашени видове

Застрашен вид е биологичен вид, за който съществува риск да изчезне. Животни и растения, които в миналото са били масово разпространени на територията ни, днес за съжаление са останали единици и може завинаги да бъдат унищожени. За да предотвратим това ние: 
  • събираме и анализираме наличната информация за видовете и проучваме тяхното актуално състояние
  • анализираме възможностите за реинтродукция и връщането им в местообитания, които са населявали преди, но са изчезнали от тях
  • поддържаме и възстановяваме местата им за хранене, размножаване и почивка
  • изготвяме ГИС модели на разпространението им
  • участваме в процеса на подобряване на законодателството за защита на видовете и биологичното разнообразие
  • разработваме планове за действие, които да увеличат популацията и разпространението им
  • повишаваме общественото разбиране и подкрепа за опазване им като организираме обучения, дискусии, изложби, информационни кампании, публикуваме книги, брошури, календари и др.
  • реагираме на сигнали и организираме проверки, съвместно с институциите срещу бракониерство, незаконна търговия с птици, незаконни ловни трофеи и др. Организираме и информационни кампании за повишаване на обществената съпротива срещу тези явления 
  • популяризираме форми на алтернативен туризъм, свързан с опазването и защитата на видовете като фотолов, наблюдение на птици и др. 
Българска фондация Биоразнообразие работи основно за опазването на следните приоритетни видове: дива коза, глухар, трипръст и белогръб кълвачи, къдроглав пеликан, малък корморан, голям воден бик, тръноопашатата и белооката потапници, гъби и др.